عکس برداری از صنعت

عکس برداری از صنعت

عکس برداری از صنعت: به این معنا که فرد باید به ترفندی عکس بگیرد که هیچ انسانی، تفکری و اندیشه ی ساختگی ذهنی در آن به چشم نخورد که باعث بر هم ریختگی و نظم در عکس شود. ولی باید به این گزینه نیز توجه کافی را داشت که همان اندیشه و فکر می تواند صرفاً در جهت سامان دادن به عکس به کار گرفته شود که این روش یکی از روش ها و ترفند های حرفه ای در عرصه ی عکاسی است. ادامه مطلب