آتلیه عکاسی و آشنایی با تصویر سازی

عکاسی ترکیبی است از علوم کاربردی، تخیل، طراحی، مهارت فنی، و توانایی سازماندهی.

از محصولات مکانیکی تا دیجیتالی دیر زمانیست که عکاسی روش نوینی برای تصویر سازی محسوب می شود.

تا پیش از پیدایش عکاسی دنیای تصویرگری نقاشی بود. با پیدایش عکاسی دنیای نقاشی نیز دستخوش تغییر شد. و اکنون با ظهور تصویرگری دیجیتالی دنیای عکاسی و همچنین نقاشی نیز مجددا تغییر می یابد.

آتلیه عکاسی و آشنایی با تصویر سازی

جامعه عکس ها جامعه اطلاعاتی است. علائم تصویری ابزار اطلاعاتی می شوند. همان طور که پیش از آن علائم زبانی ابزارهای اطلاعاتی بوده اند. چیزی که یک بار تولید و می تواند بی نهایت تکرار شود و یا از کنار هم گذاشتن عناصر قابل تکرار و محدود درست مثل زبان، این بار در قالب چیزی شبیه عکس یا تصویر ایجاد شود.که در راستای این هدف و تمرکز بیشتر روی عکاسی آتلیه عکاسی برپا شده است.

عکاسی صنعتی –  آتلیه عکاسی ساترینگوگل پلاسوبلاگ – لینکد این – گالری عکاسی صنعتی – گالری آتلیه عکاسیآتلیه ساترینخطوط در عکاسیآتلیه صنعتیمراقبت از لنز نکات مهم  عکاسیکارت حافظهنور در عکاسیدیافراگم موضوع عکاسی